*SPAM* Neden Birden Fazla Cep Telefonu Ta??yorsunuz ki?

From: Rabve ? <multigsm0805t2f_at_yahoo.com.tr>
Date: Sat, 27 Aug 2005 19:44:15 +0300

Merhaba,

Neden birden fazla cep telefonu ta??yorsunuz ki?! Bu, hem zahmet, hem maliyet, hem yo?unluk, hem de zaman ve imaj kayb?. Dahas? ?arj k?lfeti/problemi... ?yle de?il mi?

Yeni projemizle, tek cep telefonu ?zerinde 4 hat "ayn? anda aktif" olabilmektedir. "Tek telefon" ve "tek sim kart" ?zerinden ger?ekle?tirdi?imiz bu uygulama ile t?m numaralardan hem arama yapabilirsiniz, hem de ayn? anda hepsinden aranabilirsiniz.

Ayr?ca "Multi GSM" SIM kartlar?m?z?n 1500 ki?ilik Rehber ve 250 adet SMS 
haf?zas? bulunmaktad?r. 220 Adet "?ifreli gizli rehber kayd?" 
yap?labilmektedir. "Gizli" ve "?zel" numaralardan gelen ?a?r?lar?n kime ait 
oldu?unu (numaras?n?) g?rebilme ?zelli?i de bulunmaktad?r.

T?rkiye i?i ve T?rkiye d??? toptan ve perakende sat???m?z vard?r. GSM ma?azalar?na "sistem sat???" da yapmaktay?z. Bu projemizi, cep telefonu sekt?r?ne "yeni bir i? imkan?" olarak ?neriyoruz.

Ayr?nt?lar, maliyet bilgileri ve sistemi tan?mak i?in, l?tfen "?cretsiz e-bro??r" isteyiniz.

Sayg?lar?m?zla,

Rabve ?
Bili?im, ?leti?im ve Bilgi Hizmetleri
0332-237 43 67 (09:00-17:00)
0542-278 29 46 (09:00-17:00)
E-Mail: multigsm0805t2r_at_yahoo.com.tr
MSN ID: multigsm0805_at_hotmail.com

World E-Mail Bank ? Databases
YN; G-2; A?ustos 2005 Received on Sat Aug 27 2005 - 18:44:26 MEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue Jan 02 2007 - 14:45:12 MET